എന്താണ് മലമ്പനി? രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.. രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിയാം ! Explainer
Explainer

എന്താണ് മലമ്പനി? രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.. രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിയാം ! Explainer

എന്താണ് മലമ്പനി: മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു സാംക്രമിക രോഗമാണ് മലമ്പനി അഥവാ മലേറിയ(Malaria). ചതുപ്പു പ…

0